Dịch vụ Đào tạo huấn luyện doanh nghiệp image


Homely Education cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế nội dung chương trình đào tạo chuyên biệt, phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

Đồng thời, chúng tôi cung ứng nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và hoàn thiện và tối ưu cơ cấu nhân sự tại doanh nghiệp, các đối tác chiến lược của Homely Education.

1

Vị trí địa lý

Doanh nghiệp với nhiều địa điểm làm việc khác nhau sẽ gặp khó khăn trong quá trình sắp xếp thời gian, địa điểm tổ chức

2

Chi phí đào tạo

Doanh nghiệp luôn phải dành chi phí, thời gian triển khai đào tạo hệ thống. Việc đào tạo mang tính lặp lại

3

Thời gian đào tạo

Đào tạo thường xuyên đòi hỏi doanh nghiệp cần dành nhiều nguồn lực chuẩn bị cũng như giảm sự linh động trong việc triển khai các chương trình đào tạo

4

Học tập chủ động

Nhân viên bị hạn chế trong việc chủ động học tập, bị phụ thuộc vào lịch của doanh nghiệp

5

Đào tạo đồng bộ

Doanh nghiệp gặp thách thức trong việc đồng bộ năng lực nhân viên

6

Đánh giá chất lượng

Việc đánh giá chất lượng nhân sự là không dễ dàng trong toàn bộ hệ thống

01

Xây dựng hệ thống đào tạo tại doanh nghiệp

02

Xây dựng khung nội dung đào tạo online và offline

03

Xây dựng các bài test, đánh giá chất lượng nhân sự

04

Xây dựng lộ trình phát triển của nhân sự

Các khóa học kỹ năng

Các khóa học tiếng Anh

Chương trình đào tạo In-house

Các khóa học theo yêu cầu

Tại Homely Education, chúng tôi đề cao vai trò của mỗi nhân sự trong hệ thống vận hành của toàn doanh nghiệp. Việc thiếu hay thừa nhân lực cũng đều tạo ra những vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp.Đến với Homely Education, doanh nghiệp sẽ được tư cấn cơ cấu nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển, quy mô của doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ đưa ra những đánh giá, phân tích và đề xuất đến doanh nghiệp trong việc tuyển dụng hay điều chỉnh vai trò của nhân sự nhằm tối ưu hệ thống vận hành tại doanh nghiệp.Dựa trên kết quả làm việc cùng doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tìm kiếm, sàn lọc và đề xuất các ứng viên phù hợp.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tuyển dụng đặc biệt chuyên sâu trong ngành giáo dục là Trường học - Tổ chức - Trung tâm đào tạo - Trung tâm ngoại ngữ.
Tuyển dụng Nhân sự image

Tư vấn cơ cấu nhân sự

Cung cấp nhân sự theo định hướng, chiến lược của công ty

Cung cấp ứng viên các vị trí quản lý, cấp cao