Kindergarten

Học sinh sẽ học bảng chữ cái, học phonics (đánh vần tiếng Anh như tiếng Việt); học từ vựng, các mẫu câu giao tiếp về các chủ đề màu sắc, thức ăn, trường lớp, động vật nuôi trong nhà (pet)

Pre-Starters

Dành cho học sinh với bài kiểm tra đầu vào ở cấp độ Pre-Starters hoặc đã học xong cấp độ Kindergarten. Học sinh sẽ học từ và mẫu câu cơ bản về chào hỏi, miêu tả sở thích, miêu tả đồ vật, nhà cửa.

Starters

Dành cho học sinh với bài kiểm tra đầu vào ở cấp độ Starters hoặc đã học xong cấp độ Pre-Starters. Học sinh sẽ học từ vựng và mẫu câu về hỏi thông tin cá nhân, sở thích; miêu tả hành động, kể chuyện cơ bản.

Movers

Dành cho học sinh với bài kiểm tra đầu vào ở cấp độ Movers hoặc đã học xong cấp độ Starters. Học sinh sẽ học từ vựng về chủ đề gia đình, trường học, sức khỏe, sở thích, công nghệ, khoa học. Học sinh sẽ được học cấu trúc câu và ngữ pháp nâng cao như thì quá khứ, thì quá khứ tiếp diễn

Flyers

Dành cho học sinh với bài kiểm tra đầu vào ở cấp độ Flyers hoặc đã học xong cấp độ Movers. Học sinh sẽ học từ vựng về chủ đề công việc, địa lý, văn hóa, công nghệ, khoa học. Học sinh sẽ được học cấu trúc câu và ngữ pháp nâng cao như thì hiện tại hoàn thành, câu điều kiện