Đa dạng thể loại học liệu

Bài giảng trực tuyến, đề thi, kiểm tra, các diễn đàn trao đổi và các hoạt động trực tuyến

Công cụ khảo sát đánh giá mạnh mẽ

Phiếu khảo sát, bài kiểm tra và hồ sơ đánh giá học viên nhằm đo lường chất lượng giảng dạy

Phong phú hình thức cộng tác

Các hội thảo trực tuyến và cung cấp nền tảng quản lý các nền tảng đó

Báo cáo thống kê xuyên suốt quá trình học

Báo cáo và thống kê về người học và giảng viên trong suốt thời gian diễn ra khóa học