Hội thảo trực tuyến Big Blue Button (Canada)

 

Hệ lưu trữ dữ liệu hành vi của học sinh, giáo viên (LRS) Learning Locker (UK)

 

Các ứng dụng bên ngoài Zoom, ClassIn,...