Lớp học đảo ngược (Flipped Learning) - Kết hợp học 1 kèm 1 trực tuyến và tự học

- Giáo viên hướng dẫn trẻ xem trước kiến thức qua ứng dụng tiếng Anh online. - Trẻ tập trung thực hành với giáo viên trong buổi học kèm. - Trẻ làm bài tập, luyện phát âm thường xuyên qua ứng dụng.

6E (6E Method) - Vừa học vừa chơi, tăng cường hứng thÚ

- Engage: Khởi động buổi học với bài hát, bài thơ - Explore: Xem video các tình huống giao tiếp - Explain: Giải thích từ vựng, mẫu câu vừa gặp - Expand: Thực hành nhớ từ vựng, ngữ pháp - Elaborate: Học phát âm và Toán, Khoa học - Evaluate: Ôn tập những kiến thức vừa học

Cá nhân hóa (Personalize Learning) - Phát triển tối đa khả năng của trẻ

- Trẻ làm kiểm tra đầu vào toàn diện các kỹ năng - Giáo vụ tìm hiểu nhu cầu, đề xuất lộ trình và phương pháp dạy Anh ngữ phù hợp - Trẻ được lựa chọn và cố định giáo viên yêu thích - Giáo vụ theo sát, trao đổi tình hình từng học sinh