1

Cấu hình linh động theo bối cảnh của mỗi tổ chức giáo dục

2

Phù hợp với dạy học phát triển năng lực, quản lý lịch trình học hiệu quả

3

Giải pháp thừa kế giá trị quốc tế, được tái thiết kế để có tính tuỳ biến cao, hỗ trợ linh hoạt tại Việt Nam