Bước 1

Kiểm tra năng lực 4 kĩ năng

Bước 2

Chuyên gia chấm điểm

Bước 3

Lắng nghe mong muốn từ học viên

Bước 4

Thiết kế lộ trình học chuẩn quốc tế