1. Học toán theo phương pháp Fingermath 1

Nguyên tắc ở tay trái, tay phải Học đếm số từ 1 - 99 Cộng trừ từ 1 - 9

2. Học toán theo phương pháp Fingermath 2

Cộng từ 10 đến 49 Trừ từ 10 đến 49 Thực hành cộng trừ hỗn hợp 1 - 49

3. Học toán theo phương pháp Fingermath 3

Cộng từ 50 - 99 Trừ từ 50 - 99 Thực hành cộng trừ hỗn hợp từ 1 - 99