1

Vị trí địa lý

Doanh nghiệp với nhiều địa điểm làm việc khác nhau sẽ gặp khó khăn trong quá trình sắp xếp thời gian, địa điểm tổ chức

2

Chi phí đào tạo

Doanh nghiệp luôn phải dành chi phí, thời gian triển khai đào tạo hệ thống. Việc đào tạo mang tính lặp lại

3

Thời gian đào tạo

Đào tạo thường xuyên đòi hỏi doanh nghiệp cần dành nhiều nguồn lực chuẩn bị cũng như giảm sự linh động trong việc triển khai các chương trình đào tạo

4

Học tập chủ động

Nhân viên bị hạn chế trong việc chủ động học tập, bị phụ thuộc vào lịch của doanh nghiệp

5

Đào tạo đồng bộ

Doanh nghiệp gặp thách thức trong việc đồng bộ năng lực nhân viên

6

Đánh giá chất lượng

Việc đánh giá chất lượng nhân sự là không dễ dàng trong toàn bộ hệ thống