Trước buổi học

Học sinh được hướng dẫn xem các video bài giảng để tiếp thu kiến thức (30 phút)

Trong buổi học

Học sinh tập trung vào thực hành, hỏi đáp 1 kèm 1 các vấn đề chưa rõ (45 phút)

Sau buổi học

- Học sinh làm bài tập về nhà, rèn luyện trên hệ thống [ 30 phút ] - Phụ huynh xem lại bản ghi hình và báo cáo buổi học - Giáo vụ cập nhật báo cáo học tập hàng tháng.