Quản lý nội dung học tập

Bao gồm khóa học, bài giảng và các nội dung đào tạo khác có thể hiểu như việc khởi tạo khóa học, hiệu chỉnh, nhân bản, sửa, xóa khóa học và các nội dung đào tạo.

 

Quản lý người dùng

Tạo và quản lý tất cả người dùng trên hệ thống, bao gồm việc thêm, sửa, xóa và báo cáo người dùng.

 

Lưu trữ khóa học

Là khả năng lưu trữ tập trung tất cả các nội dung đào tạo của doanh nghiệp trên cùng một hệ thống.

 

Kiểm tra sát hạch đánh giá

Xây dựng câu hỏi kiểm tra đánh giá người học sau mỗi khóa học. Kết quả đánh giá để dùng cấp chứng chỉ hoặc dùng vào các mục tiêu đánh giá nhân sự của doanh nghiệp

 

Phân phối khóa học

Là việc cấp phát khóa học, thu hồi khóa học đến 1 nhân sự hoặc một nhóm nhân sự trên hệ thống CLS.

 

Báo cáo

Tất cả các hoạt động trên cổng học tập đều được báo cáo.