Kyna Soroban 1

Trẻ sẽ được làm quen với bản tính Soroban, đếm số từ 1 đến 10 trên bản tính Soroban và cộng trừ trong phạm vi 10

Kyna Soroban 2

Trẻ được học cách cộng trừ có kết hợp, cộng trừ hàng chục, cộng trừ hàng trăm trên bản tính Soroban

Kyna Soroban 3

Trẻ sẽ học cách cộng trừ hàng ngàn, hàng chục ngàn trên bản tính Soroban; thực hành ảo tính cộng

Kyna Soroban 4

Trẻ sẽ học cách nhân chia trên bản tính Soroban